Qendra Korrektuese në Smrekonicë

Ballina » Qendra Korrektuese në Smrek...

Historiku

Burgu i Smrekonicës ka filluar së funksionuari që nga viti 1976, ndërsa nga viti 2009 funksionon si Qendra Korrektuese dhe funksionon në kuadër të Shërbimit Korrektues të Kosovës, gjegjësisht në kuadër të Ministrisë së Drejtësisë. Në Qendrën Korrektuese Smrekonicë, kryhen dënimet vetëm për të dënuar meshkuj të moshës madhore me vendime të plotfuqishme të gjykatës kompetente. Qendra Korrektuese Smrekonicë është institucion korrektues i tipit të hapur (burg i tipit të hapur), me kapacitet prej 200 të dënuarve, ku bëhet ekzekutimi i sanksioneve penale – dënimeve deri në tri (3) vite. Kushtet e përgjithshme në institucion janë në përputhje me kërkesat dhe normat ndërkombëtare, si për nga vendosja e të të dënuarve, trajtimi i tyre: shëndeti, ushqimi dhe punësimi i tyre në kapacitetet që posedon institucioni. Regjimi në Qendrën Korrektuese Smrekonicë është regjim i avansuar. Në Qendrën Korrektuese Smrekonicë funksionojnë shërbimet profesionale: shërbimi shëndetësor, shërbimi i lavantarisë, shërbimi i kuzhinës, shërbimi i vizitave, shërbimi i  aktiviteteve të lira, shërbimi i njësisë ekonomike, shërbimi i zyrës për programe, regjime dhe çështje sociale, shërbimi i ekzekutivit, shërbimi i parasë private për të burgosur(depozit/kantinë). Qendra Korrektuese Smrekonicë, disponon shërbim të bibliotekës, salla të leximit, dy terrene sportive, sallën e aktiviteteve të lira me sallë  fitnesi dhe tabela të pingpongut. Po ashtu, Qendra ka në dispozicion edhe Floktarinë, Punëtorinë e Automekanikes dhe Gomisterisë, si dhe në kuadër të  njësisë ekonomike bënë  kultivimin e kulturave bujqësore, etj.

Vizitat  Familjare/ Avokatëve etj.

Vizitat në Qendrën Korrektuese në Smrekonicë,  si edhe në të gjitha institucionet  tjera të  SHKK-së aplikohen në bazë të ligjit dhe rregulloreve në fuqi.
Vizitat  zhvillohen të  shtunën dhe të dielën.
Nga ora 08:30 deri ora 16:00.

Çdo i burgosur ka të drejtë të pranojë në vizitë 3 persona madhorë.

Adresa: Qendra Korrektuese Smrekonicë, 42000 Vushtrri, Republika e Kosovës.
Kontakti:   045 262 641, 038 200 18623