Home | SHKK
17 January 2020, Prishtine

Read More
13 January 2020, Prishtine

Read More
11 January 2020, Prishtine

Read More

LATEST NEWS

23 December 2019, Prishtine

18 December 2019, Prishtine

17 December 2019, Prishtine

NEWS

All News
27.06.2018, 14:33, Prishtine
27.06.2018, 14:33, Prishtine
27.06.2018, 14:33, Prishtine
27.06.2018, 14:33, Prishtine

CORRECTIONALS INSTITUTIONS

PUBLICATIONS

DOCUMENTS

CONSULTATIONS WITH PUBLIC

WEEKLY STATISTICS Numbers
Number of convicts 1204 persona
Number of recipients 65 people
Number of released persons 57 people
Number of pre-detainees 476 people
Total people
Bëj pyetje duke plotësuar të dhënat në fushat në vijim:
Numbers
1204 people
65 people
57 people
476 people
people
Ask questions by filling in the data in the following fields: