465 - Legjislacioni | SHKK

20 January 2020

19 September 2019

02 April 2019

02 April 2019

03 April 2018

Data e fillimit: 03.04.2018

Data e mbarimit: 01.01.2019

19 January 2018

Data e fillimit: 19.01.2018

Data e mbarimit: 29.01.2018

Zakoni

Data e fillimit: 14.12.2018

Data e mbarimit: 14.12.2018

Data e fillimit: 13.12.2017

Data e mbarimit: 14.12.2018

Data e fillimit: 13.12.2017

Data e mbarimit: 14.12.2018

27 July 2015

27 July 2015