497 - Te Burgosurit | SHKK

Prava Zatvorenika


Slobode i prava zatvorenika zagarantovani su najvišim pravnim aktom „USTAV REPUBLIKE KOSOVA“ u članovima 29,30,31,32,33 i 34, i ZAKONOM BR. 04 / L-149 O IZVRŠENJU KRIVIČNIH SANKCIJA

U skladu sa Zakonom br. 04 / L-149 o izvršenju krivičnih sankcija, članom 32, članom 62 stav 6, članom 65 stav 2, članom 66 stav 3, članom 68, članom 90 stav 1, članom 92 stav 2 i članom 204 izdaje se ADMINISTRATIVNO UPUTSTVO MD-BR.07/2015 ZA KUĆNI RED U POPRAVNIM USTANOVAMA što je glavni dokument kojim se predviđaju prava i obaveze zatvorenika.

Ovim administrativnim uputstvom uređuje se kučni red, organizacija i način života osuđenih i pritvorenih osoba u popravnim ustanovama, posebno: prijem i smeštaj, upoznavanje sa kućnim redom i drugim odredbama, hrana, zdravstvena zaštita i sprovođenje higijenskih mera, način ispunjavanja verskih potreba, prepiska, prihvatanje poseta i paketa, vrste i količine prehrambenih proizvoda koji se mogu prihvatiti, uslovi i način pristupa (raspolaganja) novcem zarađenim kao naknada za rad i nagrade, način korišćenja godišnjeg odmora, održavanje reda i discipline, sistem disciplinskih prekršaja i sankcija, uslovi i način primene disciplinskih mera, mera samice, vrste naknada, uslovi i način korišćenja svih benificija, organizacija kulturne, obrazovne, sportske i zabavne aktivnosti, boravak na otvorenom, oslobađanje i pomoć prilikom otpuštanja sa izdržavanja zatvorske kazne ili pritvora, posete, boravka u posebnim prostorijama, prijema paketa, novac zatvorenika odmor za izuzetne slučajeve, kao i druga pitanja koja su važna za uslove i način izdržavanja mere zatvora i pritvora.

Odredbe ovog uputstva primenjuju se mutatis mutandis i na osuđene i maloletne pritvorenike prema Zakoniku o maloletničkom pravosuđu, kao i na pritvorenike prema Zakoniku o krivičnom postupku, ako zakonom nije drugačije određeno.

U radu sa osuđenim i pritvorenim licima primenjuju se odredbe Zakonika o krivičnom postupku i odredbe Zakona o izvršenju krivičnih sankcija kojima se uređuju pitanja smeštaja, prijema, ishrane, zdravstvene zaštite, upotrebe sredstava prinude i naknade štete tokom izvršenja krivične sankcije, pritvora ili drugih mera.

Osuđena i pritvorena lica dužna su da se pridržavaju odredaba ovog uputstva, kao i naredbi i uputstava izdatih od strane direktora popravnog ustanova.

Međunarodno pravni izvori koji garantuju prava zatvorenika su:

Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima koja je usvojena u Generalnu skupštinu Ujedinjenih nacija u Njujorku 10. decembra 1948.

Evropska pravila o zatvorima ponovljena u Preporuci R (2006) 2 Komiteta ministara država članica Evropske unije.

Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, koja je sastavljena u Rimu 4. novembra 1950. i stupila na snagu u Italiji 4. avgusta 1955. L. 881

Rešenje preporuka Komiteta ministara Saveta Evrope državama članicama EU, kao što su R (1999) 22 o prenaseljenosti, R (2006) 13 o preventivnom zatvoru, R (2010) 1 o uslovnom otpustu, R (2012) ) 12 o stranim zatvorenicima.

Standardi Komiteta za sprečavanje mučenja i nečovečnog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja (CPT) objavljeni 2006. godine i koje sadrže suštinske i opšte napomene o izveštajima ovog Komiteta (CPT)