479 - Shkk | SHKK

Zëvendësues i DREJTORIT TË PËRGJITHSHËM

Ismail DIBRANI

email:    Ismail.Dibrani@rks-gov.net

 

Kontakt:
038/200-67-400

Ndertesa Ish Rilindja, Kati VI, zyra 620 10000 Prishtine, Republika e Kosoves