479 - Shkk | SHKK

Zëvendësues i DREJTORIT TË PËRGJITHSHËM

Sami GASHI

email:    Sami.H.Gashi@rks-gov.net

 

Kontakt:
038/200-18-340

Ndertesa Ish Rilindja, Kati VI, zyra 620 10000 Prishtine, Republika e Kosoves