465 - Legjislacioni | SHKK

Ligjet

03 April 2018

Data e fillimit: 03.04.2018

Data e mbarimit: 01.01.2019

Data e fillimit: 19.01.2018

Data e mbarimit: 29.01.2018

Data e fillimit: 14.12.2018

Data e mbarimit: 14.12.2018

Data e fillimit: 13.12.2017

Data e mbarimit: 14.12.2018

Data e fillimit: 13.12.2017

Data e mbarimit: 14.12.2018