2985 - Lajmi_single | SHKK

LAJMET

20 July 2022 Shpërndaje:

Aktiviteti i prokurimit Furnizim me cigare për të burgosur

Te nderuar,

 

Autoriteti Kontraktues: Shërbimi Korrektues i Kosovës në kuadër të Ministrisë së Drejtësisë,  njofton operatoret ekonomik se ka dërguar për publikim aktivitetin e prokurimit Furnizim me cigare për të burgosur - kantinë, me nr. të prokurimit: 33600-22-7384-1-1-1 me datën  20.7.2022.

Dokumenti mund të shkarkohet këtu

 

Nëse linku “Këtu” nuk funksionon, ju lutemi kopjoni adresën në vijim në browser-in tuaj: http://e-prokurimi.rks-gov.net/SPIN_PROD/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=1982992&fbclid=IwAR1UwKjg8BQgnjLzO6N1q2tf4IIXxtL1A74KVw2CyDKGEIhWmSB3B-_xeTQ 

 

 

 

 

 

 

 

Kthehu tek lajmet