Njoftim

Rezultatet e testit me shkrim për zyrtar korrektues.

Listat më të dhënat për rezultatet e testit më shkrim për zyrtar korrektues të datës 11.11.2018, mund ta gjeni në menynë: Publikime/Mundësi Punësimi në këtë ueb: https://shkk.rks-gov.net/ dhe ne faqen sociale te Shërbimit Korrektues të Kosovës: @sherbimikorrektuesikosoves.

 

Liste sa rezultatima pismenih rezultata ispitivanja za popravnog službenika od 11.11.2018. Mogu se naći u meniju: Publikacije / Mogućnosti za zapošljavanje na ovoj veb stranici: https://shkk.rks-gov.net/  i na društvenoj veb stranici Korektivna Služba Kosova: @sherbimikorrektuesikosoves

  • gplus
  • pinterest