2237 - Institucionet Single | SHKK

Vizitat

Vizitat Familjare për të burgosurit
Në Qendrën tonë kemi të vendosur kryesisht persona të paraburgosur

Vizitat  Familjare /  Avokateve  etj  në këtë institucion si dhe në të gjitha institucionet  tjera të SHKK-së aplikohen në bazë të ligjit dhe rregulloreve në fuqi. Lëvizjet dhe aktivitete  e  burgosurve,  janë te lidhur me rendin Shtëpiak te Qendrës , ne përputhje me rutinat ditore te cilat ndryshohen diku iu preshtat stinëve te vitit dhe rrethanave tjera  specifike
 


APLIKIMI ONLINE PËR VIZITË TË BURGOSURIT

Vërejtje:Të drejtën e vizitës e kanë 5 të rritur pa përfshirë fëmijët e mitur