Kontakti | SHKK

KONTAKTI

Florent GASHI
Zyrtar i Lartë për Komunikim me Publikun
038 200 67 409
zkp.shkk@rks-gov.net